TROLL CART NEIDEN 

Troll Cart Neiden er pr.dags dato den eneste serieproduserte hundekjørervogna på markedet som leverer hydrauliske skivebremser på alle hjul, uavhengig fjæring på alle hjul og ATV dekk. Med sin unike design og kombinasjon av utstyr er vogna like godt egnet for deg som ønsker å kjøre med 6 hunder som for de som trener 12 hunder pr/økt.

The Troll Cart Neiden is the only serial produced trainingcart for musgers on the market that supplies hydraulic disc brakes on all wheels, independent suspension on all wheels and ATV tires. With its unique design and combination of equipment, the vehicle is just as suitable for those who want to run with 6 dogs as for those who train 12 dogs per / session.

Troll Cart Neiden  -The new and fun way of summer time mushing-


Troll Mushing As ble etablert i 2009 for å rendyrke produksjon og salg av utstyr til trekk- og brukshund.
I butikken vil du finne produkter fra noen av verdens ledende leverandører av sledehundutstyr, samt flere og flere egenproduserte produkter fra Troll Mushing.


Troll Mushing As was established in 2009 to concentrate on the production and sale of equipment to sled- and other utility dogs.
In the store you will find products from some of the world's leading suppliers of sled dog equipment, and more and more self-produced products from Troll Mushing.
Troll Cart Neiden
Markedets beste barmarksvogn?
Troll Cart Neiden er utviklet i Norge og hele prosessen fra ide til ferdig produsert og testet funksjonsmodell tok ikke mindre enn 2 1/2 år. Etter 1 års videre utvikling hos produksjonsbedriften ble det kommersielle produktet lansert i 2009 og har allerede høstet enorme mengder lovord fra kunder og andre som har fått prøvekjørt vogna. I 2016 har vi solgt mere enn 550 vogner "worldwide" siden oppstart.

Ingen andre serieproduserte treningsvogner på markedet i Europa, og trolig hele verden, kan vise til en tilsvarende kombinasjon av utstyr og allsidig bruksegenskaper.  Hydrauliske skivebremser, atv dekk og uavhengig fjæring på alle hjul gir vogna marktrykk og bremsekraft nok til å kjøre et 12 spann på de mest utfordrende løyper, samtidig som den med sine 130 kg (med beskyttelsesbøylen) ikke er tyngre enn at man med 6 hunder kan dra på fisketur på vidda med masse baggasje eller en god venn. Video på youtube med 12 spann i tøft terreng. ( http://www.youtube.com/watch?v=wPcMnpeeBn8 )

Vogna har fått stor oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt og har allerede blitt benyttet i 2 nasjonale og 1 internasjonal Tv produksjon.
I Norge har over 1 million tv tittere fulgt Lars Monsen og deltagerne i "Ingen Grenser" på deres tur fra Øst i Sverige til Vest i Norge. Nesten 20% av turen ble gjennomført med og ved hjelp av hundespann og 6 stk Troll Cart Neiden. Videoen der svaksynte og hørselshemmede Tare Teksum selv får kjøre hundespannet med Lars Monsen som passasjer er allerede sett av flere tusen på youtube 
(http://www.youtube.com/watch?v=gnuhNkNgF-8)

Troll Cart Neiden har følgende standard utstyr;
 • Atv dekk på stålfelg.
 • Hydrauliske skivebremser på alle hjul.
 • 2 separate bremsekretser for ekstra sikkerhet gir muligheten for vekselvis pumpbremsing ved lange nedoverbakker.
 • Mulighet for låsing av begge bremsehåndtak som en parkeringsbrems.
 • Uavhengig fjæring på alle hjul i form av atv/snøscooter dempere, ikke elastomer gummiputer.
 • Alle demperne har mulighet for justering av mykhet/stivhet.
 • Avtagbart sete for en passasjer, eller bagasjeplass.
 • Sveiset bøyle for feste av linesett
 • 2 muligheter for justering av stivhet/aksjonsretning/bakkeklaring for bakdemperne på selve ramma. (I tillegg til justeringsmulighet påselve demperen)
Tilleggsutstyr pr. 01.07.2010. (mere kommer)
 • Bunnplate for montering under setet for å unngå at passasjeren kan stikke beina ned igjennom ramma.
 • Beskyttelsesbøyle for hjul og front ved kjøring i skog eller andre steder med mulighet for kollisjon med trær/stolper/gjerder/hushjørner o.l. Denne bøylen er den gule rørkonstruksjonen på bildene.
 • Beskyttelsesplate for montering i front til å beskytte den fremre styresentralen ved kjøring i løype med røtter, stein og andre høye hindringer.  
Troll Cart Neidens viktigste fortrinn i forhold til ATV;
 • Å kjøre ei vogn blir mere som å kjøre slede, rett og slett mye morsommere.
 • I store deler av Europa er det restriksjoner på bruk av ATV i utmark, mulighetene med ei vogn er derimot mye større.
 • Mange hundekjørere sliter med ryggen på grunn av mange høsttimer med statisk kjøring på ATV, vogn er som slede, mye mere bevegelig og bedre for hele kroppen
 • Troll Cart Neiden har et lavere tyngdepunkt og er bredere enn en ATV. Du kan dermed kjøre svinger i større fart uten å velte.
 • På en Troll Cart Neiden vil du være mye mere aktiv under kjøring og unngår dermed å sitte å fryse på en ATV.
 • Troll Cart Neiden er MYE MERE MILJØVENNLIG. Minimalt med lydforurensing, og ingen fremdrift på hjul som i større grad setter merker i naturen.
 • Har du flere Troll Cart Neiden kan du selge turer og tjene penger på at turister trener hundene dine mot vintersesongen. i tillegg kan du begynne å booke turister fra august/september uten å være redd for når snøen kommer og mulighetene for tapt inntekt på grunn av sein snø.
 • På en Troll Cart Neiden vil Handicap kjøring både være en mulighet og en stor opplevelse for alle innvolverte.
 • En Troll Cart Neiden veier 115/130 kg og kan løftes/kjøres inn på en henger alene av de aller fleste, uten påkjøringsrampe.
 • Enklere på og avstigning og mulighet for å hjelpe hundene dersom dette er nødvendig.
 • Kjører du deg fast er det lettere å løfte ei vogn på 130 kg enn en Atv.
Troll Cart Neidens viktigste fortrinn i forhold til andre kjente vogner;
 • Hydraulisk skivebrems på alle 4 hjul som standard.
 • Justerbare dempere/fjæringer på alle 4 hjul, ikke elastomer puter som kun er egnet til å ta bort noe av slagene eller "hjuldemping"
 • Atv dekk som i større grad flyter oppå bløte spor og løyper, gir bedre marktrykk/bremsekraft samt takler kuppert terreng bedre enn tynnere dekk.
 • Stor grad av standardiserte deler som i større grad kan oppdrives lokalt.
 • Avtagbart sete med store muligheter for individuell tilpasning og ikke minst en design og størrelse på setet som gjør det mulig for voksne mennesker å sitte behagelig og ikke fastklemt som i et flysete.
 • En avslappet og behagelig oppreist kjørestilling, i motsetning til en mere slitsom, sterkt fremoverlent kjørestilling.
 • Lavere tyngdepunkt på vogn og passasjer, atv dekk og fjæring på alle hjul gjør den vanskeligere å velte med.
Teknisk informasjon om vogna finner du på eget pdf ark på forespørsel.


Troll Cart Neiden
The best dryland cart at the market?
Troll Cart Neiden is developed in Norway and the whole process from idea to finished manufactured and tested functionmodel took 2  1/2 years. After a year on development together with the producing factory the commercial product where launched in 2009 and have received huge amounts of praise from customers and others who have test driven the cart. By 2016 we have now sold more than 550 carts worldwide.

No other serial produced training cart on the market in Europe, and probably the world, can point to a similar combination of equipment and versatile capabilities. Hydraulic disc brakes, ATV tires and independent suspension on all wheels provides ground pressure and braking power enough to run a 12 team on the most challenging courses, while its 130 kg (with protection bar) is not heavier than that you with 6 dogs can go fishing on the highland plateau with lots of luggage or a good friend. Video on youtube with 12 teams in the tough terrain. 
(Http://www.youtube.com/watch?v=wPcMnpeeBn8)

Troll Cart Neiden
has received considerable attention nationally and internationally and has already been used in several national and international television productions.
In Norway more than 1 million television viewers followed Lars Monsen and participants in the "Beyond Boundaries" on their journey from the Swedish coast to the Norwegian coast. Almost 20% of the trip was conducted with and with help of dogteams and 6 Troll Cart Neiden carts. The video in which visually impaired and hearing impaired Tare Teksum gets to run the dogteam with Lars Monsen as a passenger has already been seen by thousands on youtube
(http://www.youtube.com/watch?v=gnuhNkNgF-8)

Troll Cart Neiden has the following standard equipment;
 • Atv tires on steel rims.
 • Hydraulic disc brakes on all wheels.
 • 2 separate braking circuits for additional security, gives ability to alternately pump braking down long hills.
 • Ability to lock both brake handles as a parking brake.
 • Independent suspension on all wheels in the form of ATV / snowmobile shocks, not elastomer rubber cushions.
 • All shocks are able to adjust on softness / stiffness.
 • Removable seat for a passenger or luggage space.
 • Welded loop for attaching the team wire.
 • 2 possibilities for adjustment of stiffness/movement direction/ground clearance on the rear shocks on the frame. (In addition to adjustment on the shock)

Optional equipment by 01/07/2016. (Included in the TROLL CART NEIDEN Complete version)
 • Bottom plate for mounting under the seat to prevent that the passenger put their feet down through the frame.
 • Protection bar for the front wheels and the front when running in the woods or other places with the possibility of collision with trees / poles / fences / corner of the house, etc. This handle is the yellow frame part in the pictures.
 • Protective plate for mounting in the front to protect the front control center when driving in the track with roots, rocks and other high obstacles.

Troll Cart Neidens most important advantages compared to the ATV;

 • Driving a cart is more like driving sled, just a lot more fun than running ATV.
 • In much of Europe it is restrictions on the use of ATV in the outfield, the possibility of a cart, however, is much larger.
 • Many mushers are struggling with their backs because of the many hours of static driving on ATV. This cart is like a sled, much more agile and better for the whole body
 • Troll Cart Neiden has a lower center of gravity and is wider than an ATV. You can then run the turns at higher speed without overturning.
 • On a Troll Cart Neiden you will be much more active during driving and avoiding to sit and freeze at an ATV.
 • Troll Cart Neiden is much more environmentally friendly. A minimum of soundpolution, and no progress on wheels that increasingly sets marks in the nature.
 • Having several Troll Cart Neidens you can sell tours and make money on the tourist training your dogs to the winter season. In addition, you can start to book tourists from August / September without being afraid of when the snow comes and the possibility of lost income due to late snow.
 • On a Troll Cart Neiden running with Handicaped people will be both an opportunity and a great experience for all involved.
 • A Troll Cart Neiden weigh 115/130 kg and can be lifted / run on a trailer solely by the majority, without any entry ramp.
 • Easier to get on and off the vehicle and bigger opportunity to help the dogs if necessary.
 • If you goes stuck, it is easier to lift a cart of 130 kg than an ATV.

Troll Cart Neidens important advantages compared to most other known training carts;
 • Hydraulic disc brakes on all four wheels as standard.
 • Adjustable shocks / springs on all four wheels, not elastomer pads that are only likely to take away some of the battles, or "wheel suspension".
 • Atv tire floats better on top of soft tracks and trails, provides better ground pressure / brake force as well as tackling hilly terrain better than thinner tires.
 • A high degree of standardized parts gives a better opportunity to get spare parts local.
 • Removable seat with great potential for individual adaptation and not least, a design and size of the seat that makes it possible for adults to sit comfortably and not like trapped in a thight and small seat.
 • A relaxed and comfortable upright driving position, as opposed to a more strenuous, strong forward leaning position.
 • Lower center of gravity of the vehicle and passengers, ATV tires and suspension on all wheels make it harder to overturn with.
Technical information about the cart you find at a PDF sheet by request at post@troll-hundefor.no